Spóroljon magának időt, pénzt, és energiát! - Vásároljon online könnyen és gyorsan!
Nagy hatásfokú professzionális higiéniai termékek, prémium gasztro kényelmi termékek és konyhatechnikai eszközök otthoni használatra is!

Adatkezelési tájékoztató

(továbbiakban „Tájékoztató”)

Érvényes: 2020. október 01.-től visszavonásig.

A www.bestaruhaz.hu üzemeltetőjének és az Érintett által vásárolt termékek eladója a BEST HORMET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogszabályok által meghatározott adatai:

Cégnév: BEST HORMET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1151 Budapest, Pozsony u. 53. / Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség.

Adószám: 26308944-2-42

Cégjegyzékszám:Cg. 01-09-323334

E-mail: info@bestaruhaz.hu

Telefonszám:+36 20 553 6190

www.bestaruhaz.hu

Cégjegyzéket vezető törvényszék: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 1055 Budapest Markó u. 27; tel: +36/1-354-6000

Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: HU53-12010453-01637518-00100000

Tárhelyszolgáltató neve: Shopmasters-Informatika Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: tarhely@shopmasters.hu, +36 30 414 7763

A panaszkezelés helye megegyezik az eladási hellyel és az egyéb, fent megadott elérhetőségekkel.

A webáruházat üzemeltető, termékértékesítő (a továbbiakban „BEST HORMET”).

1.           Adatkezelési tájékoztató célja

A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikáját, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintett beszállítóink, vevőink, egyéb partnereink, a www.bestaruhaz.hu weboldal látogatói, az egyes hűségprogramok résztvevői, valamint a webshop vásárlói megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével, védelmével kapcsolatban.

Az adatkezelési műveleteket az Adatkezelő úgy szervezi és hajtja végre, hogy a személyes adatok kezelésével érintettek magánszférájának a legmagasabb fokú védelme biztosítva legyen. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

·             az Alaptörvényt;

·             az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

·             az információs Érintettrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

·             Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);

·             az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz, rendelet (GDPR rendelet);

·             a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései;

·             a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;

·             az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt

2.           A Tájékoztatóban használatos fogalmak

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely Érintettállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat

Megfelelő tájékoztatás:az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is. www.naih.hu/adatvedelmi-szotar

3.           Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

A személyes adatok:

·                  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

·                  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nemegyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

·                  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk(„adattakarékosság”);

·                  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy azadatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

·                  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

·                  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

·                  az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az érintetteket az adatkezelésről.

4.           A kezelt személyes adatok köre

Kapcsolatfelvétel weblapon keresztül: Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett alábbi weboldalakon keresztül van lehetősége kapcsolatba lépni az Adatkezelővel: info@bestaruhaz.hu; rendeles@bestaruhaz.hu.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az érintett neve és email címe

Adatkezelés célja

az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés időtartama

az érintett törlésre irányuló kérelméig


Cookie-k:
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldal nem fog teljes körűen működni.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol

Adatkezelés célja

az Érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés időtartama

az Érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket


Facebook:
Az Adatkezelő a BEST HORMET oldalt kezeli a facebookon. A facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve

Adatkezelés célja

tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

Adatkezelés időtartama

Az érintett a „dislike” vagy „nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő facebook oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.


Partnerekkel történő szerződéskötések:
Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó magánszemélyeket, és azok elérhetőségét.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés célja

vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése

Adatkezelés jogalapja

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk b) pont)

Adatkezelés időtartama

a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.


Vásárlás a
www.bestaruhaz.hu webshop-on keresztül:

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, címe, telefonszáma, email címe

Adatkezelés célja

regisztráció: a webshop használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása

számlázás: a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása

áruszállítás: a megrendelt áru kiszállítása szerződéses partnerünk közreműködésével

panaszkezelés: a fogyasztói panaszok kezelése

Adatkezelés jogalapja

regisztráció: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)

számlázás: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk c) pont)

áruszállítás: az információs Érintett rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja.

panaszkezelés: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk c) pont)

Adatkezelés időtartama

regisztráció: a törlési kérelemig tart

számlázás: a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8 év

áruszállítás: az Adatkezelő és az adatfeldolgozó (futár) az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli

panaszkezelés: a fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 év


5.          
További adatkezelések

Amennyiben az Érintett engedélyt ad arra, hogy adatait felvigyék a cég számítógépes rendszerébe, és információt, hírlevelet küldjenek az Érintett részére, akkor további adatkezelés is keletkezik az Érintett hozzájárulása alapján:

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Érintett neve, e-mail címe

Adatkezelés célja

Az Érintett értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Amennyiben a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, számukra az Érintett személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

Adatkezelés jogalapja

Az információs Érintett rendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Egyed hozzájárul.

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig


A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó általlátogatott weblap használatának elemzését

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó megnevezése

Magyar Posta Zrt.

Adatfeldolgozó székhelye

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adatfeldolgozó elérhetősége

Levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc,

faxon: a 06-46-320-136 számon,

e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen,

telefonon: a 06-1-767-8282 számon nevének és címének megadásával,

személyesen: a Magyar Posta Zrt., Budapest X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt és a Magyar Posta Zrt. üzemeltetésében lévő állandó postahelyeken

adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu

 


Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett hozzájárulása.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.


Informatikai szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Shopmasters-Informatika Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye:

2200 Monor, Ady Endre u. 24.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:

+36 30 414 7763

Az adatfeldolgozó e-mail címe

tarhely@shopmasters.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján.


Adatbiztonsági intézkedések

Papír alapon kezelt adatok biztonságát adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra jogosultak (alkalmazottak, cégvezetők) férjenek hozzá.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6.           Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelő birtokába jutott adatokat személyes adatokat a Társaság az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítása az Adatkezelő jogszabályi előírásnál fogva köteles.

7.           Az adatkezelés során Érintett megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintett megilleti:

             a tájékoztatáshoz való jog,

             az adatok helyesbítéséhez való jog,

             az adatok törléséhez való jog,

             az adatok zárolásához való jog,

             a tiltakozás joga.

Az Érintett adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

             ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

             ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Érintett hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érintettet írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.           Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

9.           Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

10.         Szerzői jogok és hivatkozások

Minden jog fenntartva! Weboldalunk teljes egésze szerzői jogvédelem alá esik, így tartalmát, képeit, logóit kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni TILOS! Weboldalunkon szereplő valamennyi márkajel védett! „Védett” logók használata egyéb helyeken (kiállítás, szóróanyag stb.) még változatlan formában is csak a BEST HORMET Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.         Egyéb feltételek

A BEST HORMET Kft. áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A BEST HORMET Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. A BEST HORMET Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen tartalmat vagy szerződési feltételt. A változás a webshop-ban történt megjelenítés időpontjától lép életbe, s csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

12.         Záró rendelkezések

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Vásárló a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat átolvasta, megértette, és azokat, mint ügyleti akaratával egyezőt elfogadta.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.